Snabbare, smartare och tydligare

Vid bearbetning med svarvcykler tarnya mjukvaran hänsyn till råämnetsaktuella och uppdaterade kontur. Pådetta sätt undviks icke produktivaförflyttningar och du kan reducerabearbetningstiden markant.

Nya cykler för sticksvarvningförkortar bearbetningen av spår ochfallande konturer. Omväxlande utförsen stickrörelse ner till skärdjupet ochsedan en längsgående grovsvarvning. Denna sekvens upprepas i motsattariktningen ända tills spårets djup uppnås. På detta sätt undviks lyftning avverktyget med efterföljande framkörningsom är typiska för instick, vilketreducerar bearbetningstiden.

DXF-importen underlättar inmatningav data och 3D-grafiksimuleringenvisar nu fräs-/svarvbearbetning likadetaljerad som ”enkla” fräsoperationer.

I den kommande mjukvaruversionenkan du finstudera det simuleradearbetsstycket med mycket hög upplösningdär verktygen kan representerasav olika färger.